Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz STORK için önemlidir. Bu yüzden, bilgilerinizi nasıl topladığımıza, kullandığımıza, ifşa ettiğimize, aktardığımıza ve kaydettiğimize ilişkin bir Gizlilik Politikası oluşturduk. Bu Gizlilik Politikası’na ek olarak ürünlerimizin içinde de, kullanıcıların kişisel bilgilerini kullanmayı talep eden belirli özellikler için veriler ve gizlilik bilgileri sağlamaktayız. Veri işleme konusunda kullanıcılarımıza karşı net olmaya çalışıyoruz ve kullanıcıyı tanımlayabilecek veya kullanarak kullanıcıyı tanımlayabileceğimiz bilgilerin kontrolünü kullanıcılara veriyoruz. Kullanıcılar; bu tür özellikleri etkinleştirmeden önce, bu özelliklerle ilgili bilgileri Ayarlar’da veya çevrimiçi olarak www.storkapp.com.tr adresinde de gözden geçirebilirler.

Lütfen gizlilik uygulamalarımız hakkında bilgi edinmek için vakit ayırın ve sorularınız olduğu takdirde bize aşağıda yazılı şekillerde iletin.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

STORK uygulamasını sunmak için kullanıcı olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ya uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 • Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan STORK olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, STORK ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

 • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için ad- soyad, telefon, mail ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
 • Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için;
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;
 • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, STORK ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta STORK altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

 

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

 

Kişisel verileriniz,

 • STORK mobil ve tablet uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, telefon numarası, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları ,tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • STORK ürün ve verileri tarafından yazılı veya elektronik ortamdan;
 • STORK ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan, ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;

İşlenebilecek ve toplanabilecektir.

 • KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verileriniz;

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

STORK ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere.

 • Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

STORK, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 • Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca STORK un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda STORK un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 • 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel Veri Sahibi, STORK a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
 2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

 

 • İletişim ve Başvuru Yöntemi

STORK KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

STORK tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanalına yöneltebilir.

E.posta: support@storkapp.com.tr

STORK, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, STORK, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan STORK ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce STORK’ a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

storkapp.com.tr (STORK)

(“STORK ”)

İşbu Aydınlatma Metni, Stork ’a üyeliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu STORK tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma ve bilgilendirmenin yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, STORK un Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda (www.storkapp.com.tr) yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda; STORK ’a üyeliğinizin oluşturulabilmesi, sağlanacak hizmetlerin yasal zeminde, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, STORK un üyeleriyle sınırlı olarak sağladığı imkânlardan haberdar edebilmesi, müşterilerine ve üyelerine verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için telefon, mail ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek yükümlülüğünü yerine getirmek, Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut  kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek, sorunları giderme, özelleştirilmiş içerik sunmak, talep ve isteklerinizi işlemek ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5 ve 6 özelinde ve tüm mevzuat kapsamında; STORK ’a üye olmanız halinde STORK; tarafınızca gerçekleştirilen, bir hesap açma, mesajlaşma, görsel veya görsel olmayan biçimde iletişim kurma, kendi oluşturduğunuz içerikleri paylaşma ve oluşturulan içerik ile başkaları tarafından oluşturulan içekleri paylaşma dahil olmak üzere, uygulamanın kullanıldığı anda oluşturan içerikleri, içeriğe dahil olan konumları, sağlanacak hizmetin geliştirilmesi ve bağlantılı sunumlar yapabilmek, teklif verebilmek ile yukarıda sınırlı sayıda belirtilen durumlarda hizmet verebilmek için  konumları, mesajları ve diğer bilgileri toplanmakta olup söz konusu bilgiler kullanılarak analizler yapılmaktadır. Ayrıca cihazınız hakkında bilgiler ve STORK platformu üzerinde hangi kısımlar ile etkileşime girdiğiniz veya hangi kısmını kullanarak zaman geçirdiğiniz gibi bazı veriler otomatik olarak toplanır.

Aşağıda, topladığımız verileri daha iyi anlayabilmeniz için bazı örnekler verilmiştir;

 • Bir hesap oluşturduğunuzda ve bir üçüncü taraf aracılığıyla kullanım dâhil olmak üzere aşağıda sağladığınız veriler,
 • Hesap Verileri; Belirli özellikleri kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Hesabınızı oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde telefon numaranız, e-posta adresiniz, şifreniz, cinsiyetiniz ve doğum tarihiniz gibi verileri toplayıp saklarız,
 • Paylaşılan İçerik; Bir kullanıcı sayfasında ve ticari ortakların sayfalarında yorumlar yayınlamak, sorular sormak veya yanıtlamak, kullanıcılara ve ticari ortaklara mesajlar göndermek veya fotoğraflar ya da yüklediğiniz ve paylaştığınız içerikleri yayınlamak dâhil olmak üzere başkalarıyla etkileşime girmenize ve herkese açık olarak içerik paylaşmanıza imkân sağlanmıştır. Bu tür paylaşılan içerikler, nerede yayınlandığına bağlı olarak başkaları tarafından herkese açık olarak görüntülenebilir.
 • Ödeme Verileri; STORK a bağlı herhangi bir şey ve içerik satın alırsanız talebinizi işlemek için gerekli olduğu şekilde satın alımınızla ilgili belirli verileri (adınız ve posta kodunuz gibi) toplarız. Adınız, kredi kartı bilgileriniz, fatura adresiniz ve posta kodunuz gibi belirli ödeme ve fatura verilerini ödeme işleme ortaklarımıza doğrudan sağlamalısınız. Güvenlik nedeniyleSTORK kredi kartı numaralarının tamamı veya kart kimlik doğrulama verileri gibi hassas kart sahibi verilerini toplamaz veya saklamaz.
 • Başka Hizmetlerdeki Hesaplarınız Hakkında Veriler; STORK hesabınıza bağlıysa sosyal medya veya diğer online hesaplarınızdan belirli bilgiler edinebiliriz. STORK ’da Facebook vb. veya başka bir üçüncü taraf platformu ya da hizmeti aracılığıyla oturum açma durumu olduğunda bu tür diğer hesapla ilgili belirli bilgilere erişmek için izninizi isteriz. Örneğin, platforma ya da hizmete bağlı olarak adınızı, profil resminizi, telefon numaranızı, oturum açma e-posta adresinizi, konumunuzu, erişim cihazlarınızın fiziksel konumunu, cinsiyetinizi, doğum gününüzü ve arkadaş veya kişi listenizi toplayabiliriz. Bu platformlar ve hizmetler, API’ları aracılığıyla bize bilgileri sunarlar. Aldığımız bilgiler sizin (gizlilik ayarlarınız aracılığıyla) veya platformun ya da hizmetin bize hani bilgileri vermeye karar verdiğinize bağlıdır.
 • Çekilişler, Promosyonlar ve Anketler; Hizmetler veya bir üçüncü taraf platformu aracılığıyla sizi bir anket doldurmaya veya bir promosyona (çekiliş veya yarışma gibi) katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz veya telefon numaranız gibi katılımınızın bir parçası olarak bize sağladığınız verileri toplar ve saklarız. Promosyonun resmi kurallarında veya başka bir gizlilik politikasında aksi belirtilmediği sürece bu veriler bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ne tabidir. Toplanan veriler, kazananlara bildirimde bulunmak ve ödülleri dağıtmak dâhil olmak üzere promosyonu veya anketi yönetmek için kullanılacaktır. Bir ödül kazanmak için bazı bilgilerinizi herkese açık olarak (örneğin kazananlar sayfasında) yayınlamamıza izin vermeniz gerekebilir. Bir anketi ya da promosyonu yönetmek için bir üçüncü taraf platformu kullandığımızda üçüncü tarafın gizlilik politikası geçerli olur.
 • İletişim ve Destek; Destek almak veya bir sorun ya da endişe bildirmek (bir hesap oluşturmuş olsanız da olmasanız da) için bizimle iletişime geçmeniz halinde sizin hakkınızda iletişim bilgileri, mesajlar ve adınız, e-posta adresiniz, konumunuz, işletim sisteminiz, IP adresiniz ve sizin sağladığınız ve bizim otomatik yöntemlerle topladığımız (aşağıda yer verdiğimiz) diğer tüm bilgiler gibi diğer verileri toplar ve saklarız. Bu verileri, bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde size yanıt vermek ve sorunuzu ya da endişenizi araştırmak için kullanırız.
 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Tarafımızca, KVKK ve ilgili mevzuat gereği toplanan kişisel verileriniz, STORK  un Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda (www.storkapp.com.tr) yer alan amaçlar ve çalışma alanları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, STORK un üyeleriyle sınırlı olarak sağladığı imkânlardan haberdar edebilmesi, müşterilerine ve üyelerine verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek yükümlülüğünü yerine getirmek, Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut  kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 • Bu Kapsamda Kişisel Verileriniz; 
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • STORK ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,
 • STORK da onaylı hesabınız olması halinde telefon numaranız, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için çeşitli bilgilerinize sahip olan finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, avukatlık büroları, belediyeler ve benzeri tüzel kişilere,

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, STORK un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dâhil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 • Bu Kapsamda Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Verileriniz,
 • STORK mobil ve tablet uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı ve uygulama tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
 • STORK ürün ve verileri tarafından yazılı veya elektronik ortamdan;
 • STORK ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan
 • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

 1. İlgili Kişi Olarak KVKK m.11’de Sayılan Haklarınız 

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi olarak, KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
 1. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca STORK un  kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda STORK yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına müşterileri ve üyelerinin doğru ve güncel verilerini mobil ve tablet uygulama üzerinden güncellemektedir.

 1. İletişim ve Başvuru Yöntemi

STORK , KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur.

STORK tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi/İrtibat Kişisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve  yukarıda da detaylı şekilde anılan haklarınızı kullanmak için “support@storkapp.com.tr ” adresine mail gönderebilir, veya Bursa / Nilüfer adresine bizzat teslim ederek yahut noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla göndererek STORK a başvurabilirsiniz. STORK, talebin niteliğine göre talebinizi ivedilikle ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır[1].

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman uygulama üzerinden AYARLAR kısmından, support@storkapp.com.tr adresine mail yoluyla veya bizzat Bursa/Nilüfer adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

STORK, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, STORK, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta: support@storkapp.com.tr

Adres  : Bursa/Nilüfer

 

[1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, şayet veri sahiplerinin başvurusuna yazılı şekilde cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Veri sahibinin başvurusuna ilişkin cevabın CD, flash bellek gibi bir veri kayıt ortamında verilmesi halinde tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez

Gizlilik Sözleşmesi Bu metin, üyelere ait bilgilerin kullanım ve saklanma koşulları konusunda üyeleri bilgilendirmek ve storkapp.com.tr ( STORK )’un üyelere ait bilgileri koruduğuna dair yükümlülükleri yerine getirdiğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır ve sadece storkapp.com.tr (STORK)da yapılan işlemler, giriş yapılan datalar ve storkapp.com.tr (STORK)ile üyeler arasındaki e-posta trafiğini kapsar. Başka bir internet sitesi, şirket, üye ya da tüketici ile ilgili konular bu metnin kapsamına girmez. Bu metin zaman içinde güncellenebileceği için kullanıcılar tarafından periyodik olarak takip edilmelidir. storkapp.com.tr (STORK) bildirmek zorunda değildir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler storkapp.com.tr (STORK) uygulamanın  hiçbir alanında 13 yaşın altındaki kişilerden bilgi edinme girişiminde bulunmaz. storkapp.com.tr (STORK)’ üyeleri en az 13 yaşında olmak zorundadır). Uygulama içerisinde, başka web siteleriyle ilgili çeşitli linkler ve bannerlar bulunmaktadır. Üye bu web sitelerini ziyaret ederken ve kullanırken dikkatli davranmalıdır. Bu sitelerin operatörleri, storkapp.com.tr (STORK) üyeleriyle ilgili çeşitli bilgiler toplayabilirler ve bu bilgileri storkapp.com.tr (STORK) kullanacağından farklı bir amaç için kullanabilirler. storkapp.com.tr (STORK) bu sitelerin işlemlerinden ve gizlilik prensiplerinden sorumlu değildir. Üyelerin e-posta adresleri ve diğer kişisel bilgileri, uygulama kullanımını daha etkin hale getirmek amacıyla uygulamadaki işlemler ve aktivitelerle ilgili üyeyle bağlantıya geçmek (doğrulama e-mailleri ya da üyenin storkapp.com.tr (STORK) ile yürüttüğü ilişkiyi etkileyebilecek, önemli haberleri içeren e-mailler gibi aktiviteleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.) için kullanılabilmektedir. Bu tarz iletişim, “İşlevsel İletişim” olarak tanımlanmaktadır. Bazı durumlarda, bannerler ve özel teklifler gibi reklam mesajları da “İşlevsel İletişim”in kapsamına girer. storkapp.com.tr (STORK) üyelerin bütün demografik bilgilerini gözden geçirme hakkına sahiptir. Kamusal bilgiler, bir üyenin profilinin diğer kullanıcılara ulaşmasını sağlamak ya da hangi üyelerle iletişim kurabilecek olabileceğini belirlemek amacıyla kullanılabilir. Demografik bilgiler, uygulamayı ve uygulamanın kullanım alanlarını, üyelerin eğilimlerine göre uyarlamak için kullanılabilir. Reklam veren firmaların ürün ve hizmetlerinin storkapp.com.tr (STORK) üyelerine ulaşma olasılığını arttırarak değişik hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla demografik bilgiler, üyelerin kimliğini açığa çıkarmadan ve isimsiz bir temelde reklam verenlerle paylaşılabilir. Demografik bilgiler reklam verenlerle paylaşılırken, hangi özelliklere sahip storkapp.com.tr (STORK) üyelerinin hangi demografik gruba ait olduğu gibi üyenin kimliğini açığa çıkaracak bilgiler verilmez. Ancak üye, kişisel bilgilerini vererek bir reklam kampanyasına katıldığı takdirde eğer söz konusu reklam belli bir hedef kitleye yönelikse ilgili firma üyeyi o hedef kitlenin bir üyesi olarak tanımlayabilir. storkapp.com.tr (STORK) giriş şifreleri tamamen kullanıcıların kontrolü altındadır. Üyeler, verdikleri bilgilerin özel kalmasını sağlamak için şifrelerinin herhangi biri tarafından öğrenilmemesi konusunda dikkatli davranmalıdırlar. Bir kullanıcıya ait şifrenin başka biri tarafından öğrenilmesi durumunda kullanıcı adı kullanılarak üyenin kontrolü dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum fark edildiği anda şifrenin hemen değiştirilmesinde fayda vardır. Üyeler storkapp.com.tr (STORK) ‘da yarattıkları profilleri ve üyelik bilgilerini istedikleri zaman güncelleyebilirler. Üyeler diledikleri an üyelik iptali için (hesabı sil) adresine başvurabilirler. Üyelik iptali ile birlikte, üyenin sisteme kayıtlı olan tüm bilgileri de silinecektir.

storkapp.com.tr (STORK) da hakaret, taciz ve tehdit kesinlikle yasaktır. Herkese açık alanlara (profiller, fotoğraflar, vb.) ya da özel mesaj alanlarına, üyeleri rahatsız edecek içerik gönderen kişiler, durumları incelendikten sonra storkapp.com.tr (STORK) tarafından üyelikten çıkarılacaktır. storkapp.com.tr (STORK) üyeleri arasındaki mesajlaşmalar sadece ilgili taraflarca okunabilir. Ancak, uygulama ve kamu güvenliği ile ziyaretçi ve üyelerin maddi ve manevi haklarının korunması amaçlarının gerektirdiği durumlarda storkapp.com.tr (STORK) yetkilileri bu mesajlara erişim hakkını saklı tutar. Bu durumlarda dahi storkapp.com.tr (STORK), bireysel mesajlaşmaların içeriğini üçüncü kişilerden gizler. storkapp.com.tr (STORK), kontrolü altındaki bilgilerin kaybolmasını, değiştirilmesini ya da deformasyona uğramasını önlemek amacıyla bazı güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Kullanılan güvenlik yazılımı (SSL), ticari aktivitelerin güvenliğini sağlayan, endüstriyel standarta sahip, günümüzdeki en geçerli yazılımdır. Üyenin internette gezinen tüm kişisel bilgileri korunur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, storkapp.com.tr (STORK) tarafından Üyelerin kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Bu kişisel veriler Üyelik avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Kullanım Koşullarını ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul etmekle, storkapp.com.tr (STORK) ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü taraflarla paylaşılacaktır.

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Kişisel veriler üye olunması ve profil oluşturulması sırasında yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Kullanıcılar ve Üyeler uygulamayı kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında anlatıldığı gibi, storkapp.com.tr (STORK) tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Üyelere ilişkin bilgiler tamamen Üyelerin özgür iradeleri ile storkapp.com.tr (STORK)’a sağlanmaktadır. Üyeler bu kişisel bilgileri storkapp.com.tr (STORK)’a verip vermemekte serbesttirler. Üyeler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir. Kullanıcı veya üyelerin bilgilerini storkapp.com.tr (STORK)’a sunma veya bu bilgilerin uygulamada gösterilmesi ya da bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında ve Kullanıcı Koşulları hükümlerinde izin verildiği şekilde kullanılması ile ilgili şüpheleri varsa, kullanıcı ve/veya üye olmamalı, uygulamayı ziyaret etmemeli, uygulamaları veya hizmetleri kullanmamalıdırlar. Üye iseler üyeliklerini sona erdirmelidirler. storkapp.com.tr (STORK) uygulamasının tüm hakları şahsa aittir. storkapp.com.tr (STORK) tüm üyelerin üyelik bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda korumayı hedeflemektedir. storkapp.com.tr (STORK) üyelerin uygulamayı aşağıdaki Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, ilgili Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını storkapp.com.tr (STORK) tavsiye etmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) uyarınca, storkapp.com.tr (STORK) tarafından Üyelerin kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Bu kişisel veriler Üyelik avantajlarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır. Kullanım Koşullarını ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul etmekle, storkapp.com.tr (STORK) ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü taraflarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Kişisel veriler Uygulamaya Üye olunması ve profil oluşturulması sırasında yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kullanıcılar ve Üyeler Uygulamayı kullanmaya başladıkları andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında anlatıldığı gibi, storkapp.com.tr (STORK) tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Üyelere ilişkin bilgiler tamamen Üyelerin özgür iradeleri ile storkapp.com.tr (STORK) de sağlanmaktadır. Üyeler bu kişisel bilgileri storkapp.com.tr (STORK)’a verip vermemekte serbesttirler. Üyeler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermemelidir. Kullanıcı veya Üyelerin bilgilerini storkapp.com.tr (STORK) sunma veya bu bilgilerin Uygulamada gösterilmesi ya da bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında ve Kullanıcı Koşulları hükümlerinde izin verildiği şekilde kullanılması ile ilgili şüpheleri varsa, Kullanıcı ve/veya Üye olmamalı, Uygulamayı ziyaret etmemeleri, uygulamaları veya Hizmetleri kullanmamalıdırlar, Üye iseler üyeliklerini sona erdirmelidirler. storkapp.com.tr (STORK) profil sayfası oluşturan Üye profil bilgilerinin gizlilik ayarlarını kendileri belirleyebilir. Bu durumda o bilgiler sadece izin verilmiş kişilere gösterilir. Üye olunması ve profil oluşturulması ile Üyeler Kullanım Koşullarının hüküm ve koşullarını açık bir şekilde ve isteyerek kabul etmiş ve ayrıca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtildiği şekilde storkapp.com.tr (STORK) ’un kişisel bilgileri işleme yöntemini kabul ve onaylamış olurlar. Yürürlükteki yasalar tarafından “hassas” olarak nitelendirilen bilgileri göndermek tamamen Üyelerin iradesine bağlıdır. Üyeler sundukları kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesine verdikleri onayı istedikleri zaman işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Kullanıcı Koşulları hükümlerine uygun olarak storkapp.com.tr (STORK) ‘da hesap ayarlarını veya profillerini değiştirerek veya storkapp.com.tr (STORK) üyeliklerini sona erdirerek geri çekebilir veya değiştirebilirler. storkapp.com.tr (STORK) işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. storkapp.com.tr (STORK) ’un değişiklik yaptığı Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. storkapp.com.tr (STORK) yenilenen kurallar konusunda Üyeleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Uygulamaya yüklenecektir. storkapp.com.tr (STORK) Uygulamada güncellenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hakkında Üyelerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini tavsiye etmektedir. storkapp.com.tr (STORK) Kullanıcı ve Üyelerin Uygulamayı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında açıklanan durumlar hariç olmak üzere, storkapp.com.tr (STORK) Üyelerin kişisel bilgilerini kiraya vermez veya satmaz. Talimatları yerine getirmek için (ödeme bilgilerini işleme almak gibi) gerekli durumlar hariç olmak üzere veya Üyelerin ayrıca iznini almadıkça, Üyelerin profilinde yayınlanmamış veya diğer hizmetlerin kullanımı nedeniyle oluşturulan kişisel bilgiler ifşa edilmez. Bu durum, bilgilerin ifşasının kanaatimizce makul bir şekilde gerekli olduğuna inandığımız şu koşullarda geçersizdir: (1) hukuk veya cezai mahkeme celpnameleri, mahkeme emirleri ve diğer mecburi ifşaatlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal gereklilik ve süreçlere uymak; (2) işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası veya Kullanıcı Koşullarını yürürlüğe koymak; (3) üçüncü tarafların haklarının ihlali ile ilgili şikayetlere yanıt vermek; (4) Üye hizmet taleplerine yanıt vermek veya (5) storkapp.com.tr (STORK), Hizmetlerin, Üyelerin, Kullanıcıların veya kamu haklarını, mülk veya güvenliğini korumak. Üçüncü taraflar (örneğin, e-posta hizmet sağlayıcınız) size bizde kaydedilmiş olan kişilerinizdeki bilgileri kendi hizmetlerine yükleme seçeneği verebilir. Kişilerinizi bu şekilde paylaşmayı seçerseniz, üçüncü taraf hizmet sağlayıcınıza, üçüncü tarafın koşulları ve gizlilik politikasında anlatılan şekilde, bu kişi bilgilerini saklama ve ifşa etme bunlara erişme ve kullanma haklarını verirsiniz. storkapp.com.tr (STORK)aşağıdaki durumlarda Üyelerin kişisel bilgilerini, profil bilgilerini veya bir Üye veya Kullanıcı olarak faaliyetlerini ifşa edebilir: (1) Şüpheli veya fiilen kanuna aykırı eylemlere istinaden soruşturma yapmak, bunları bertaraf etmek veya müdahale etmek veya resmi icra dairelerine yardım etmek; (2) Kullanıcı Koşullarını veya Üyelik Sözleşmesini uygulamak, üçüncü tarafların taleplerine veya iddialarına karşı savunma yapmak veya Hizmetin güvenliğini veya bütünlüğünü korumak veya (3) storkapp.com.tr (STORK) Üyelerin, storkapp.com.tr (STORK) çalışanlarının veya diğer kişilerin haklarını, mülkiyet veya güvenliğini korumak veya tatbik etmek üzere iyi niyetli bir şekilde ifşanın gerekli olduğuna inanır veya bir mahkeme celbi ya da sair yasal işlem ile gerekli olursa. storkapp.com.tr (STORK) Üyelerin üyelikleri faal olduğu sürece veya gerektiği durumlarda Hizmetleri sunmak için, storkapp.com.tr (STORK) ’a sunulan kişisel bilgileri muhafaza eder. Bilgileri muhafaza etme eyleminin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, mevzuat gerekliliklerine uymak, Üyeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, dolandırıcılık ve kötüye kullanmayı önlemek ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Kullanıcı Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini uygulamak için haklı nedenlerle gerekli olduğu durumlarda, üyelik sona erse bile Üyelerin kişisel bilgileri muhafaza edilebilir. Emniyet makamlarınca talep edilmesi halinde, storkapp.com.tr (STORK) kişisel bilgileri sınırlı bir süre boyunca saklar. Üyelerin kişisel bilgileri sadece destekle ilgili raporlama ve eğilim analizi sunmak için gerekli olduğu kadar muhafaza edilir. Sona erdirilen üyeliklere ait hesaplarla ilgili veriler genellikle silinir veya anonim hale getirilir. storkapp.com.tr (STORK) Uygulama dahilinde başka sitelere link verebilir, ancak bu storkapp.com.tr (STORK) ’un işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. storkapp.com.tr (STORK) link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.